• Oznam o zmenách organizácie vyučovania

     • Od pondelka, 15. júna 2020, už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine.

      Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

      Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.

      Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

     • Pokyny upravujúce postup a organizáciu nového školského roku 2020/2121

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      v prílohe Vám posielame pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Základnej škole, Haniska 290 v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

      Zároveň je potrebné k nástupu do školy predložiť aj vypísané tlačivá (prílohu č. 4 a prílohu č. 5), ktoré nájdete v nižšie uvedených odkazoch. Tieto tlačivá si môžete vytlačiť alebo priamo stiahnuť a vypísať jednotlivé prílohy. Kto má problém si to vytlačiť, žiaci môžu požiadať o čisté tlačivo cez svojich triednych učiteľov, resp. zajtra, teda vo štvrtok 27.8.2020 sa môžete zastaviť pre čisté tlačivo v škole.

      Poprosíme Vás o spoluprácu hlavne čo sa týka nosenia rúšok a dezinfekcie, aby sme to spolu bez problémov zvládli. 


      zaznam_dietata_priloha_c.4.docx

      zaznam_dietata_priloha_c.4.pdf

      bezinfekcnost_priloha_c.5.docx

      bezinfekcnost_priloha_c.5.pdf

      pokyny_organizacia_od_01_09_2020.pdf      Vedenie školy

     • Rozhodnutie o prijatí

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom k tomu, že došlo ku kontrole a doplneniu  údajov, ktoré boli potrebné k tomu, aby sme mohli pripraviť rozhodnutie  o prijatí dieťaťa do našej Základnej školy, by sme Vám chceli oznámiť, že  v stredu 10.6.2020 alebo štvrtok 11.6.2020 v čase od 8,00-13,00 h. si môžete prevziať rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej Základnej školy na vedení  školy.

       

      So sebou si treba doniesť :

       

      -        Občiansky preukaz zákonného zástupcu

       

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

       

      Vedenie školy

     • Školské pomôcky

     • ŠKOLSKÉ   POTREBY PRE  2. ročník

      (na všetky veci označiť meno a triedu)

      - prezuvky s bielou podrážkou

      - toaletný papier,  hygienické vreckovky, tekuté mydlo

      ZOŠITY:

      - M 512                    15 ks

      - M 523                     5 ks

      - M 420+ podložka    2 ks

       

      PERAČNÍK:   

      - ceruza č.2 – 2 ks, guma, pravítko (dlhé 30 cm), modré pero 2 ks, zelené pero, farbičky, strúhadlo so zásobníkom, tyčinkové lepidlo

       

      VV - voskovky, vodové farby, temperové farby, igelit na stôl, pohár na vodu (z octovej fľaše), čierny tuš, disperzné lepidlo, nožnice s okrúhlym hrotom, plastelína, plochý štetec č. 4, č.8, okrúhly štetec

      č.4, č.8, farebný papier, náčrtník A4, paleta, tyčinkové lepidlo, handrička, vlhčené utierky

      Výkresy: A4     20 ks

                      A3     10 ks

       

      TSV :

      - tepláková súprava, tenisky, biele tričko a biele ponožky

      Nezapísané zošity č. 5110 a notový zošit z predchádzajúcich ročníkov môžu žiaci používať ďalej. 

     • Letné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske želá žiakom krásne prázdniny. Prežite ich v zdraví, pokoji a poriadne si oddýchnite!

      Stretneme sa opäť v septembri.

     • Kritériá hodnotenia počas mimoriadnej situácie COVID-19 v školskom roku 2019/2020

     • Predmetové komisie a metodické združenie prerokovali a schválili návrh na kritériá v tomto znení:

      1. – 4. ročník :  Žiak/žiačka sa zapájal/a do vyučovacieho procesu a v rámci svojich možností priebežne vypracovával/a zadané úlohy.

      5.-9. ročník

      ·        Žiak/žiačka  sa zúčastňoval/a na  dištančnom vzdelávaní podľa svojich možností (email - Edupage, iné výukové programy – pracovné listy), prípadnú neúčasť zdôvodnil/ospravedlnil.

      ·        V rámci svojich zručností  a vedomostí riešil/a zadané úlohy, vypracovával/a pracovné listy, dodržiaval/a pokyny učiteľa.

      ·        Svoju prácu zdieľal/a jemu prístupnou formou, reagoval/a na spätnú väzbu vyučujúceho.

        Ak sa zo subjektívnych príčin žiakovi/žiačke nepodarí splniť určené kritériá, žiak/žiačka môže byť pred záverečným hodnotením preskúšaný/á. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

     • Doplnenie informácii o zápise do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom k tomu, že od 1.6.2020 sme otvorili Základnú školu je možné vykonať kontrolu údajov, prípadne ich doplnenie k zápisu Vášho dieťaťa do 1.ročníka. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa v stredu 3.6.2020 alebo štvrtok 4.6.2020 v čase od 8,00-13,00 h. dostavili na kontrolu daných údajov na vedenie školy. Až po tejto kontrole bude možné vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej Základnej školy.

      So sebou si treba doniesť :

      -        Rodný list dieťaťa

      -        Občiansky preukaz zákonného zástupcu

       

      Kto nedal na zápise požadované doklady, treba aj tie doniesť prípadne vypíšete tu v škole (požadované dokumenty máte v prílohe, prípadne na stránke školy) :

      -        Informovaný súhlas

      -        Splnomocnenie

      -        Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

      -         Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

       

      Ďakujeme za spoluprácu

       

      a tešíme sa na Vás

       

      s pozdravom

      vedenie školy

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole, Haniska 290, 044 57 Haniska od 1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

     • Tieto pokyny  sú vydané v súlade s usmerneniami  MŠVVaŠ a RÚVZ a budú podľa potreby priebežne aktualizované.

      Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniskaa (ďalej len „škola“) bude znovuotvorená 1. júna 2020 pre

      -           žiakov 1. až 5. ročníka

      -           žiakov špeciálnej triedy – všetky ročníky – elokované pracovisko v Sokoľanoch

       

      Znovuotvorené pre žiakov budú aj :

      - školský klub

      - školská jedáleň

       

      Hlavným zámerom návratu do školy podľa MŠVVaŠ je pre deti znovuobjavenie získaných návykov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnovenie prirodzeného socializačného prežívania v rovesníckych skupinách, zníženie zaťaženia zákonných zástupcov. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

       O znovuotvorení školy rozhodol zriaďovateľ Obec Haniska (25.5.2020).

      Na otvorenie a prevádzku školy je zabezpečený odborný personál. Škola je pripravená materiálne, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

       

      Povinnosť zákonného zástupcu:

       Zákonný zástupca dodržiava tieto pokyny riaditeľa školy:

      -          Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

      -          Žiak sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, ak v daný deň potrebuje absolvovať lekárske vyšetrenie. Na druhý deň môže nastúpiť do školy iba s potvrdením v žiackej knižke o lekárskom ošetrení.  

      -          Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      -          Do školy privedie žiaka v čase medzi 7.00 – 7.45, do budovy školy zákonný zástupca nevchádza.

      -          Odchod žiaka zo školy písomne vyznačí vo vyhlásení. Bez podpísaného prehlásenia, že dieťa môže odísť zo školy samé, ho zo školy nepustíme.

      -          Ak bude žiak navštevovať školský klub, zákonný zástupca písomne uvedie predpokladaný čas odchodu žiaka z klubu /nie je nevyhnutné ho dodržať, údaj je len informačný/.

      -          Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      -          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Zákonnému  zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

       

      Žiak

      Príchod žiakov do školy na ZŠ Haniska 290, 044  57 Haniska  bude realizovaný dvoma vstupmi do školy:

      a) Žiaci prichádzajúci pešo a autobusom budú vchádzať cez veľkú bránu.

      b) Žiaci prichádzajúci autom budú vchádzať cez malú bránku okolo detského ihriska, kde týmto žiakom bude odmeraná teplota priamo v aute cez stiahnuté okienko. Ak bude všetko  v poriadku, žiak pôjde do školy, v prípade teploty odchádza žiak domov.

       

      -          Po príchode do školy bude žiakom každé ráno meraná teplota zamestnancom školy.

      -          Po príchode do školy si žiak dezinfikuje ruky.

      -          Po príchode do školy si žiak do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

      -          Po uložení vecí do skrinky odchádza priamo do svojej skupiny, nezdržiava sa na chodbe.

      -          Rešpektuje pokyny vyučujúcich i všetkých dospelých.

      -          Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej  skupiny, v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      -          Dodržiava hygienické pravidlá počas pobytu v škole.

      -          Zdržiava sa počas celého dňa len vo svojej skupine.

      -          Do školskej jedálne odchádza len so svojou skupinou, s rúškom. Pred obedom si dezinfikuje ruky. Jedlo a pitie si nedokladá. Príbor si neberie sám.

       

      Personálne zabezpečenie školy

      Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19.

      Ostatné činnosti (upratovanie, strava)  zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19.

      Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č.1).

      V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

       

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

      Za rozdelenie žiakov do skupín počas vyučovania i počas pobytu v ŠKD zodpovedá riaditeľka školy. Skupina sa počas týždňa nemení. Skupinu vedie celý týždeň ten istý pedagogický zamestnanec.

      Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov na 1 skupinu.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade zníženia počtu žiakov v skupine,  k zmene môže dôjsť až nasledujúci týždeň. Skupinu môžu tvoriť aj žiaci dvoch vekovo blízkych ročníkov.

           Vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a žiakov 5. ročníka bude v čase 7.50- 11.30. Učiteľ, ktorý vedie skupinu, má vzhľadom na danú situáciu možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto má možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý.) Skupiny budú vytvorené podľa ročníkov. Predpokladá sa vyučovanie s triednym učiteľom.

       

      Na obed budú odchádzať skupiny podľa časového harmonogramu.

       Po skončení vyučovania odchádza skupina na obed.

       

      Vyučovanie žiakov špeciálnej triedy bude zabezpečené v čase 7.50-11.30.

       

      O obsahu a forme vyučovania vedúci skupiny vedie zápis v ETK.

       

      Podľa platného usmernenia k  obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. Preto sa písomné a ústne skúšanie do konca školského roku 2019/2020 nebude realizovať.

       

      Dištančné vyučovanie pre žiakov, ktorí do školy nenastúpia, bude zabezpečené

      a)      pre žiakov 5.- 9. ročníka bez zmeny, bude táto frekvencia vo väčšom počte, hlavne hlavných predmetov

      b)      pre žiakov 1.- 4. ročníka  podľa dohody s triednym učiteľom, žiaci sa pripoja na vyučovaciu hodinu v škole, resp. budú dostávať zadania na prácu ako doteraz.

       

      Po skončení VVP podľa záujmu nasleduje výchovná činnosť v ŠKD:

      činnosť v ŠKD bude organizovaná formou aktivít, ktoré budú prebiehať v areáli školy (trávnatá plocha alebo školské ihrisko) v prípade priaznivého počasia, ŠKD bude v prevádzke do 16:00 hod.

       

      Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných priestoroch školy, kde prebieha VVP.

       

      Ďalšie hygienické opatrenia kvôli prevencii nákazy Covid- 19

      Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      Je zabezpečená dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom  umiestneným pri vstupe do školy.

      Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít.

       

      Pedagogickí  a odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo sociálny pedagóg) používajú  rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

      V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je povinnosťou vedúceho skupiny často a intenzívne vetrať.

      Odporúča sa organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovné aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.

      Zamestnanci  opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

      Skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú /podľa dohody vedúcich skupín s vedením školy/  alebo každá skupina využije  oddelený priestor /podľa dohody vedúcich skupín s vedením školy/.

      Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

      Toalety musia byť stále vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

      Ventilátory sa nebudú v skupinách používať.

      Upratovanie a dezinfekcia toaliet sa vykoná minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

      Upratovačky boli poučené a informované  o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

      Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude  vykonávať najmenej raz denne.

      Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

      Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

       

      Stravovanie

      Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.

      Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

      Skupiny žiakov sa budú stravovať podľa harmonogramu, aby nedošlo k ich premiešavaniu.

      Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom.

      Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

      Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

       

      Pri podozrení na ochorenie

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID –19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

      Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o  tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

       

      V prípade potvrdenia ochorenia

      Základná škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

      Zriaďovateľ spoločne so základnou školou bude realizovať tieto opatrenia podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov žiakov obvyklým spôsobom.

      Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy a školského klubu  detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

       

      Haniska, 26.5.2020                                                               

      Mgr. Helena Borufková, riaditeľka školy

     • Klokan

     • Vážení rodičia a milí Klokani a Klokankovia,

      konečne sme sa dočkali informácie, že dlho očakávaný matematický Klokan naozaj bude a bude online.

      Všetky potrebné informácie nájdete na:https://matematickyklokan.sk/ 

      Budúci týždeň si budete môcť vyskúšať prístupové heslá na cvičnom teste a od 8.-12.6.2020 už prebehne súťaž. Každý kto sa prihlásil dostane v ďalšej správe prístupové heslo.

      Držíme Vám všetkým palce a prajeme veľa úspechov

     • Začiatok vyučovania

     • Vážení rodičia,chceli by sme Vás informovať, že 19.5.2020 na pedagogickej rade sme prebrali akým spôsobom začne vyučovanie od 1.6.2020 pre 1.-5. ročník. Presné usmernenie Vám bolo zaslané cez edupage, kde nájdete aj  dotazník, v ktorom by Ste mohli vyjadriť Váš záujem (potrebné vyplniť do 26. mája 2020, 15:00). Po vyhodnotení dotazníka zameraného na prieskum záujmu o začiatok vyučovania zriadovateľ rozhodne v tejto veci.

      Do konca mája sa uskutočnia rodičovské združenia s triednymi učiteľmi cez zoom (elektronicky) podľa rozpisu, aby ste sa mohli zúčastniť vo viacerých ročníkoch podľa tohto rozpisu:

      1.A 21.5. (štvrtok) o 16,00 h.

      1.B 20.5. (streda) o 17,00 h.

      2.A 22.5. (piatok) o 17,00 h.

      2.B 21.5. (štvrtok) o 16,00 h.

      3.r. 20.5. (streda) o 17,00 h.

      4.r. 20.5. (streda) o 17,00 h.

      5.r. 22.5. (piatok) o 16,30 h.

      6.r. 25.5. (pondelok) o 17,00 h.

      7.r. 26.5. (utorok) o 17,00 h.

      8.r. 26.5. (utorok) o 17,00 h.

      9.r. 26.5. (utorok) o 17,00 h.

      Triedni učitelia sa tešia na stretnutia s Vami, kde sa budete môcť vyjadriť a diskutovať o tomto priebehu vyučovania.

      Prajeme Vám hlavne pevné zdravie!

      vedenie školy ZŠ Haniska 290

     • Prijimacie pohovory na SŠ

     • Chceli by sme Vás informovať o ďalšom postupe k umiestneniu žiakov na SŠ.

      Podľa usmernenia o organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 tu nájdete celé znenie https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss

      Vás teraz čaká:

      - vyjadrenie SŠ o prijatí/neprijatí do 29.5.2020

      - Vy do 4.júna - máte podať záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ, ktoré nájdete v prílohe tejto správy vo formáte, ktorý Vám vyhovuje (zavazne_potvrdenie_o_nastupeniunenastupeni_na_SS.docx, alebo  zavazne_potvrdenie.pdf). Spôsob je na Vás ako to doručíte podľa bodu 1.6 niektoré stredné školy ponúkajú možnosť aj osobne doniesť dané potvrdenie.

      1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Vašou úlohou je potom, doklad o umiestnení Vášho dieťaťa na SŠ doručiť späť nám, aby sme vedeli vyhodnotiť umiestnenie žiakov na SŠ. Samozrejme spôsob je v tejto situácii najlepšie cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy teda : zshaniska@gmail.com, ZŠ Haniska 290,044 57 Haniska, prípadne aj osobne, keďže vyučovanie začína od 1.6.2020 na vedenie školy, ale to Vás poprosíme len v krajnom prípade z hygienických a epidemiologických dôvodov.

      So všetkými ďalšími otázkami naďalej kontaktujte výchovnú poradkyňu prípadne vedenie školy.

      Držíme palce a veríme, že všetci budete spokojní s výsledkami umiestnenia na SŠ.

      S pozdravom

      vedenie školy ZŠ Haniska 290

     • Prihláška na náboženskú alebo etickú výchovu

     • Milí rodičia, 

      prosíme Vás, aby ste po prihlásení na Edupage cez rodičovské konto vyplnili formulár, ktorý je záväznou prihláškou na náboženskú alebo etickú výchovu na budúci školský rok. Nestačí, ak sa prihlásite zo žiackeho konta, zákonný zástupca musí zo svojho konta potvrdiť danú prihlášku. Každý žiak je povinný vybrať si jeden z predmetov.Termín uzavretia formulára je 22. máj 2020. 

     • Rodičovské konto na EDUPAGE

     •  Milí rodičia,

      väčšina z Vás už rodičovské konto má a aktívne ho aj využíva, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to nastaviť. Tak tu sú informácie k zriadeniu si rodičovského konta pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

      PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

      Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

      Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením

       V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail

       V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka

      Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

       V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou

       Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

       

      AKO SI VYTVORIŤ KONTO

      Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

      1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://haniskaskola.edupage.sk a kliknite na položku „Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu

      2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“

      3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

      4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ

      5. Stlačte „Odoslať“

      6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

      7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu

      8. Otvorí sa Vám okno portálu edupage,org:

      9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo

      10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

      11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo

      12. Prihláste sa na stránke http:// haniskaskola.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

     • Online telesná

     • Vážení rodičia, milí žiaci aj učitelia,

      dovoľujeme si Vám zaslať informácie o športovo-populárnom podujatí, ktoré sa uskutoční už tento týždeň. Zároveň Vám preposielame informácie od zástupcu národného koordinátora tohto podujatia pre pedagógov a žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.Stačí sa pridať na stránku podujatia, stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

      Zostaňte všetci aktívni aj keď ste doma!

       

      Mgr. Lenka Tlučáková, PhD., Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, národný koordinátor podujatia

      P.S. Nezabudnite si z toho urobiť fotky a poslať nám na stránku školy. 

      Športu zdar!

     • Veľkonočné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom a rodičom školy, že veľkonočné prázdniny sa začínajú v štvrtok 9.4.2020 a končia sa v utorok 14.4.2020. Vyučovanie online formou pokračuje od stredy 15.4.2020. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      vedenie ZŠ Haniska 290 oznamuje, že

      ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA

      pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

      16. a 17. apríla 2020 ( štvrtok a piatok)v čase od 14:00 - 18:00 v priestoroch školy.

       

      Vzhľadom k situácii platia pre Zápis nasledovné usmernenia a pokyny:

      - zápis sa uskutočňuje bez dieťaťa

      - zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2013 do 31.8.2014 a tiež deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky

      - zápis prebehne len formou overenia potrebných písomností

      - na zápis príde len jeden zákonný zástupca, ktorý prinesie so sebou potrebné dokumenty, ktoré sú na stránke školy na stiahnutie (prikladáme link https://haniskaskola.edupage.org/a/informacie-k-zapisu-do-1-rocnika - nie je to podmienkou, môžete to vypísať v škole) :

      a) Informovaný súhlas

      b) Splnomocnenie

      c) Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

      d) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

      e) Dotazník

      f) Čestné vyhlásenie

      g) Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

      - zákonný zástupca si prinesie so sebou občiansky preukaz kópiu rodného listu dieťaťa

      - zákonní zástupcovia dieťaťa sú tí, ktorí sú uvedení v rodnom liste, pokiaľ príslušný úrad nestanovil inak (súd)

      - prípadné odklady školskej dochádzky budeme riešiť priamo na zápise osobne

       

      UPOZORNENIE - Zápis bude prebiehať za nasledovných hygienických opatrení:Vstup do budovy školy bude možný tak, že rodič, resp. zákonný zástupca bude vstupovať vždy po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a podľa možností aj ochranné rukavice. Odporúčame priniesť si tiež vlastné pero. 

      Aby sme predišli masovejšiemu stretu ľudí, ponúkame elektronickú formu zápisu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č. 0908607995, 0903563304, príp. mail: zshaniska@gmail.com

       

      Hoci je súčasná situácia pre všetkých náročná,

      srdečne Vás na Zápis pozývame.

      Veríme, že spoločne všetko zvládneme.