• Dôležitý oznam

     • Vedenie školy oznamuje, že rozhodnutím RÚVZ a po oznámení zriaďovateľovi od pondelka 6.12. do 12.12.2021 budú mať žiaci 2. stupňa dištančné vyučovanie.

      Ďalšie informácie budú zverejnené počas víkendu.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • November 2021 v ŠKD

     • Začiatkom mesiaca deti v ŠKD vyrábali nehasnúce sviečky, ktoré ožiarili svetielkom celú triedu a srdiečka pri príležitosti sviatku „Dušičky“.

      Bláznivo-odvážny deň sme si vychutnali v štýle Halloween, tvorbou zaujímavých masiek, strašidelných postavičiek –Frankenstein, Múmia, Úpir. Nezabudli sme ani na tradičné oranžové tekvice z papiera a 3D Sovičky.

      Československo má talent. Táto televízna súťaž inšpirovala aj naše deti, ktorým sme v jednotlivých oddelenia pripravili súťaž: „ŠKD má talent“. Kreativita našich talentov bola širokospektrálna – tanec, spev, kúzlenie, recitácia básni, či prezentovanie pozoruhodného nadania. Nechýbala nám ani štvorčlenná porota, ktorá spomedzi súťažiacich vybrala tých najlepších.

      V Novembri nám sem tam aj slniečko prialo, tak sme využili jeho vitamín D pri hre na Indiánoch. Hlavičky nám ozdobovali nádherné hand-made čelenky s farebným indiánskym pierkom.

      Aké obdobie prežívame pred Vianočnými sviatkami? Besedou na túto tému sme si pripomenuli Adventné obdobie a zároveň zhotovili adventné venčeky, ktorými si vyzdobili svoje domácnosti.

     • Piataci si vyskúšali, ako pracujú historici

     • Žiakom 5. ročníka v tomto šk. roku, okrem iných predmetov, pribudol aj dejepis. Jeho cieľom je, aby sa žiaci naučili systematicky „cestovať v čase“. Postupne sa učia usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov, rozpoznať na obrázkoch jednotlivé druhy historických prameňov.

      Práve preto navštívili školskú galériu, aby sa naučili vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe získaných informácií o minulosti vlastnej školy. Zaujala ich aj galéria najlepších žiakov, z ktorých mnohých poznajú a môžu byť pre nich peknými vzormi. Na ďalšej hodine  v školskej knižnici odprezentovali pred spolužiakmi všetko, čo ich v galérii zaujalo a následne pracovali so školskými kronikami, aby aj týmto spôsobom nahliadli do histórie našej školy.

      Piataci si takto vyskúšali, ako pracuje skutočný historik – aká náročná a zdĺhavá je práca s historickými prameňmi.

     • Vyhodnotenie projektu Záložka spája školy

     • S nadšením a zvedavosťou sme po jesenných prázdninách rozbalili balík so záložkami od kamarátov z českej základnej školy v Batelove, s ktorými sme nadviazali spoluprácu v rámci  česko - slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní žiaci nachádzali v klasickej ale aj súčasnej literárnej tvorbe pre deti a mládež. Okrem záložiek nás potešil aj sprievodný list opisujúci chod partnerskej základnej školy, listy pre druhákov, knižôčka s pohľadnicami Batelova v každom ročnom období, drobné darčeky a perá. V našej školskej knižnici sme usporiadali výstavu záložiek z partnerskej školy, v rámci ktorej si žiaci pri dodržaní proti covidových opatrení po triedach so svojimi triednymi pani učiteľkami, prečítali listy od kamarátov v Čechách, spoznali na obrázkoch krásy ich obce a na záver si vybrali záložku do svojej knihy. Naši  druháci si budú s radosťou dopisovať so žiakmi základnej školy v Batelove.

      Koordinátor projektu Ľubomíra Gromová zaslala vyhodnotenie projektu metodičke Slovenskej pedagogickej knižnice a hlavnej odbornej garantke česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy Rozálii Cenigovej. Odpoveďou na zaslané vyhodnotenie, boli jej ďakovné slová našim žiakom aj pedagógom, ktorí sa podieľali na výrobe záložiek. Zároveň naše hodnotenie začlenila do celoslovenského výberu vyhodnotenia projektu. Máme radosť a sme hrdí na našich šikovných žiakov a kolegov, ktorí podporili svojou prácou výrobu záložiek a organizujú rozmanité čitateľské akcie nielen v mesiaci október, ale aj počas celého školského roka.

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 12.11.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola, Gabriela Kačmáriková, žiačka 9.r. . Stala sa úspešnou riešiteľkou. 

      Srdečne jej blahoželáme!

     • Pilotné meranie medzinárodnej štúdie ICILS 2023

     • Naša škola bola vybraná medzinárodným centrom (IEA Hamburg) spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky približne 30 škôl, ktoré sa v roku 2022 zúčastnia pilotného merania medzinárodnej štúdie ICILS 2023 - Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti. Medzinárodnú štúdiu ICILS na Slovensku uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

      ICILS je výskumný projekt zameraný na hodnotenie počítačovej a informačnej gramotnosti a uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania od roku 2013. Meranie prebieha v približne 30-tich krajinách celého sveta. Cieľovou skupinou štúdie na Slovensku sú žiaci 8. ročníka základných, špeciálnych základných škôl a zodpovedajúceho ročníka osemročných gymnázií (tretí ročník/tercia). Medzinárodná štúdia ICILS sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom PC či notebookov.

      Štúdia sa realizuje v dvoch fázach. V prvej fáze sa v priebehu mája 2022 na vybranej vzorke škôl z každej zúčastnenej krajiny uskutoční overovanie nástrojov tzv. pilotné meranie. Hlavné meranie zamerané na zber údajov a ich vyhodnotenie sa bude na Slovensku realizovať na jar 2023.

      Pilotné meranie štúdie ICILS sa uskutoční vo vybranom termíne v období 16. 5. – 27. 5. 2022 a bude trvať približne 3,5 hodiny (210 minút). Žiaci vyplnia test z počítačovej a informačnej gramotnosti, Dotazník pre žiaka a test z informatického myslenia (computational thinking). Súčasťou merania je aj Dotazník o škole určený riaditeľovi školy, Dotazník pre koordinátora IKT a Dotazník pre učiteľov vyučujúcich ôsmy ročník ZŠ, resp. zodpovedajúci ročník 8-GYM.

      Viac informácií o tejto dôležitej medzinárodnej štúdii môžete nájsť tiež na webovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk. Základné informácie týkajúce sa priebehu a realizácie testovania ICILS, ako aj publikácie venované výsledkom štúdie je možné nájsť aj na webovej stránke NÚCEM (www.nucem.sk) - v sekcii „Merania“ – záložka „Medzinárodné merania – ICILS“.

     • Vyhodnotenie súťaže ,,Byť green je in"

     • Do našej súťaže Byť green je in sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Sme radi, že žiaci prejavili kreativitu aj záujem o ekológiu. Tie najlepšie projekty sme ohodnotili darčekmi z programu Erasmus. Ocenení boli:  

      Jakub Šamko, Šimon Doša, Dominik Čarný, Martin Dubecký, Samuel Szunyog, Viktória Zubková, Sofia Horváthová, Nelly Jankeová, Alena Horváthová, Mária Teová, Lukáš Miko, Barborka Oravcová.

      Prvú cenu získala Vivienne Majorošová - USB kľúč, tašku, vrecúško, školské dosky, zápisník, písacie potreby, fotorámik a ďalšie maličkosti.

      Všetkým ďakujeme za zapojenie sa do projektu a tešíme sa na ďalšie zelené aktivity.

     • Záložka do knihy spája školy

     • V mesiaci október sme opäť nadviazali spoluprácu v česko- slovenskom projekte Záložka do knihy spája školy. Do projektu sa v tomto školskom roku zapojilo spolu 928 škôl. Témou 12.ročníka bol očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Pri tvorbe záložiek sa naši žiaci inšpirovali ľudovými rozprávkami, klasickou ale aj súčasnou literárnou tvorbou pre deti a mládež. Záložky tvorili predovšetkým žiaci prvého stupňa a 8.ročníka. V ich šikovných rukách vznikali záložky s motívom Troch prasiatok, Červenej čiapočky, Malého princa, Harry Pottera a mnohých ďalších. Pri ich vytváraní ich usmerňovali učitelia, vychovávatelia i vedúci záujmových krúžkov. Partnerskou školou sa nám v projekte stala česká základná škola v Batelove v kraji Vysočina. Pred jesennými prázdninami sme do Batelova odoslali 215 nápaditých a zaujímavých záložiek. Do obálky sme deťom priložili list, v ktorom sme sa podelili o aktuálny život v našej škole a pridali aj fotodokumentáciu z diania okolo nás.

     • Čitateľské akcie v novej knižnici

     • Medzinárodný deň školských knižníc sme oslávili zaujímavými podujatiami, ktoré triedne pani učiteľky  a vyučujúca slovenského jazyka na druhom stupni uskutočnili so žiakmi našej školy v priestoroch novej školskej knižnice.

      Prváci si s nadšením prezerali nové knihy, vyhľadávali v nich písmenká, ktoré už poznajú. Prečítali si príbehy z knihy Maľované čítanie, v ktorej pomocou obrázkov vhodne dopĺňali text.

      Druháci si pred vstupom do knižnice zhrnuli pravidlá správania sa v jej priestoroch. Pani učiteľka Vodilková prečítala deťom príbeh z knihy Jozefa Cígera Hronského Budkáčik a Dubkáčik. Následne písomnou formou pomocou otázok zisťovala mieru porozumenia. Žiaci si svoje odpovede skontrolovali a vyhodnotili.

      Tretiaci sa oboznámili s tvorbou Márie Ďuríčkovej a jej najznámejšou knihou Danka a Janka. Po prečítaní príbehu a rozboru obsahu žiaci ilustrovali hlavnú myšlienku prečítaného textu. Hodina tvorivého čítania sa všetkým páčila a tešia sa na ďalšie čitateľské zážitky.

      Žiaci štvrtého ročníka zistili úroveň svojich čitateľských zručností na klasickom príbehu Pinocchia  od Carla Collodiho z knihy Čarovné zrkadlo, ktorej autorom je Štefan Moravčík. Svoje postrehy a fakty si upevnili v prezentácii, ktorá vhodne doplnila uvedenú rozprávku. V ďalšej časti si všetci overili svoju pozornosť a porozumenie textu v čitateľskom kvíze. Na záver spoločne prácu vyhodnotili.

      Žiaci druhého stupňa si s pani učiteľkou Palenčárovou pripomenuli 100. výročie úmrtia spisovateľa a básnika P. O. Hviezdoslava. Na hodinách slovenského jazyka si nášho najväčšieho slovenského básnika priblížili prezentáciou, ktorá mapuje život a jeho tvorbu. Získané vedomosti si žiaci otestovali v kvíze o živote a diele Hviezdoslava. Bodkou za rôznorodými podujatiami môžu byť i verše....

      Ó nech som

      vždy ešte ten čo prv, tak mladý, silný:

      štep na ohrade v jari obleku –

       tu spôsobil bych jeseň pred časom,

      sa sprudka zachvel vlastným

      pohnutím......

      (úryvok z básne P.O.Hviezdoslava: Poďakovanie)                               knihovníčka: Ľubomíra Gromová

     • Október v ŠKD

     • Mesiac október je mesiacom úcty k starším, úcty k našim starým rodičom. Preto sme pre nich vyrobili pozdravy. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, kde téma bola Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Jesenná tematika nás sprevádzala aj pri kreatívnej výrobe vencov z prírodného materiálu, gaštanových panáčikov a originálneho jabĺčka. Vitamínový deň sme si vychutnali na lahodnom zdravom jabĺčku.

     • Vyhodnotenie tekvíc

     • Od pondelka 25.októbra do stredy 27.októbra 2021 sme si urobili výstavku vyrezávaných tekvíc. Všetky tekvice boli krásne, od výmyslu sveta. Veľké, malé, ozdobené, neozdobené... Po vyhodnotení v bláznivo-odvážnych kostýmoch sme všetky tekvice odniesli na námestie obce, kde si ich môžete obzrieť, prípadne aj zahlasovať za najkrajšiu tekvicu v COOP Jednote. A tu je už naše vyhodnotenie: 

      1. miesto: Eli Švábová, 1.A trieda

      2. miesto: Dorotka Šamková, 4.B

      3. miesto: Dominik Szabó, 3.B

      4. miesto: Kristínka Kondášová, 4.B

      5. miesto: Daniel Szabó, 4.B

      6. miesto: Jakub Pelčarský, 2.roč

      7. miesto: Lea Kožejová, 2. roč

      8. miesto: Simona Peková, 2. roč a Radka Šimková 1.B

      9. miesto: Ľubko Šándor, 1.B

      10.miesto: Liliana Kováčová, 2. roč a Viktor Figmik, 3.B

      Všetkým výhercom blahoželáme a sladká odmena Vás určite neminie!

     • Výstava sezónneho ovocia a zeleniny

     • Školský klub detí spolu so šikovnými malými pestovateľmi zorganizovali v dňoch 18-21.10.2021 výstavu  sezónneho ovocia a zeleniny. Stoly prekvitali farbami jesene, rôznymi odrodami zeleniny a ovocia, ktoré dopestovali miestni žiaci našej školy. Upútali nás aj najzaujímavejšie a originálne kúsky, ako giganticky kaleráb, najdlhší zeler, trojkoreňová mrkva, či srdiečkový zemiak.

      Ďakujeme všetkým pestovateľom, nech nám to rastie aj na budúci rok.

     • Enviro Days

     • Naša škola má bohaté skúsenosti s projektom Erasmus+. Preto sme sa 15.10. pri príležitosti celosvetových osláv Dní Erasmu obliekli do zeleného, aby sme sa naladili na novú ekologickú projektovú tému, s ktorou sa uchádzame o grant. Nebolo to iba o zelenom oblečení, ale hlavne o myslení. Počas Dní Erasmu sme žiakov vyzvali, aby si do školy nosili nápoje a jedlo v opätovne použiteľných obaloch. Sme radi, že mnohí z nich výzvu prijali. Pokračovaním aktivít je aj súťaž Byť green je in, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci. Stačí vytvoriť plagát o tom, ako sa ideálne ekologicky správať, aby sme pomohli nášmu životnému prostrediu.

     • Teplákový deň

     • Opäť teplákový deň! Tentoraz v utorok 26.10.2021!!! Tak nezabudni a obleč si tepláky. Takýto deň budeme mať každý mesiac.

     • Bláznivo-odvážny deň

     • Školský parlament vyhlasuje v stredu 27.októbra Bláznivo-odvážny deň. Ak máš chuť, si odvážny alebo si za každú srandu, obleč sa v tento deň na vyučovanie čo najbláznivejšie. Tak neváhaj a zapoj sa aj ty!

     • Výstava tekvíc

     • Milí žiaci, 

      tak ako každý rok, aj teraz máte možnosť ukázať Vašu šikovnosť pri vyrezávaní tekvíc. Vyrezané tekvice môžete nosiť od pondelka 25.októbra do 27.októbra 2021. Najkrajšie tekvice odmeníme.

     • Literárny kvíz P. O. Hviezdoslav

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme usporiadali v našej vynovenej knižnici literárny kvíz. Tento kvíz bol určený pre žiakov II. stupňa a konal sa 20.10.2021. Prezentácia a súťažné  otázky boli zamerané na nášho “najväčšieho spisovateľa“, P.O. Hviezdoslava. 8.11. si pripomíname jeho sté výročie úmrtia.

      Z každej triedy sme vyhodnotili žiaka, ktorý získal najviac bodov z triedy. Plný počet bodov bol 15.

      5.roč. – Matej Čamaj – 12 b.

      6.roč. – Šimon Ondočko – 11 b.

      7.roč. – Lenka Beliová – 14.b a Marianka Miková - 14.b. 

      8.roč. – Samuel Szunyog – 15.b.

      9.roč. – Timea Németh – 15.b a Peter Výrostko – 15.b.

      Blahoželáme! 

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo OSJL, kategórie C. Súťaž pozostávala z online testu, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou OSJL. Tejto olympiády sa zúčastnili šiesti žiaci 8.ročníka a štyria žiaci 9.ročníka. Vyhodnotenie súťaže bude 23.10.2021.