• Karanténa v 2. a 7. ročníku

     • Vážení rodičia,

      po konzultácii s RÚVZ majú žiaci druhého a siedmeho ročníka nariadenú karanténu do 2.2.2022 vrátane.Nástup do školy je vo štvrtok 3.2.2022. Rozvrh hodín bude vypublikovaný v priebehu dnešného dňa. 

       

      Vedenie školy

    • Karanténa v 3.B, 4.B, 8. ročníku
     • Karanténa v 3.B, 4.B, 8. ročníku

     • V 3.B a 4.B ostávajú žiaci doma na dištančnom vzdelávaní. Karanténa trvá do 31.1.2022.

      Nástup do školy je v pondelok 31.1.2022.

       

      V 8. ročníku ostávajú žiaci doma na dištančnom vzdelávaní.

      Karanténa trvá do 29.1.2022.

      Nástup do školy je v pondelok 31.1.2022.

       

      Rozvrh hodín na dištančné vzdelávanie je vypublikovaný .

     • Vianočná výzva Ministerstva vnútra

     • Pred Vianocami vydalo Ministerstvo vnútra SR výzvu pre deti na tému: ,,Nakreslite nám vianočné pozdravy". Obrázky od detí z materských aj základných škôl sa stávajú námetom vianočných pohľadníc, ktoré Ministerstvo vnútra rozosiela svojim partnerom. Na túto výzvu zareagovala pani vychovávateľka Mgr. Lenka Šemnická i triedna učiteľka Mgr. Lívia Sajková. Štvrtáci nakreslili svoje zimné obrázky s vianočnou tematikou, ktoré zaslali na ministerstvo a netrpezlivo čakali na výsledky. Začiatkom januára sme obdŕžali ďakovný list za zapojenie do výzvy aj za pekné vianočné obrázky. Malé darčeky s logom MV SR získali žiačky: Daniela Ondočková, Nina Papugová a Patrícia Pohorencová. Tešíme sa z ich úspechov.

      Mgr. Lenka Šemnická, Mgr. Lívia Sajková

     • Karanténa v 1.B triede

     • Od piatku 21.1.2022 ostávajú žiaci 1.B doma na dištančnom vzdelávaní. Karanténa trvá do 30.1.2022. Nástup  do školy je v pondelok 31.1.2022 s potvrdením od pediatra.

      Rozvrh hodín na dištančné vzdelávanie bude vypublikovaný v najbližších dňoch. 

     • Karanténa v 5. ročníku

     • Dnešným dňom piatok 21.1.2022 ostávajú žiaci 5. ročníka doma na dištančnom vzdelávaní. Karanténa trvá do 28.1.2022. Nástup  do školy je v pondelok 31.1.2022 s potvrdením od pediatra.

      Rozvrh hodín na dištančné vzdelávanie bude vypublikovaný v najbližších dňoch. 

     • USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

       

      Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.

      Výchovný poradca do 1. februára 2022 informuje uchádzačov a zákonných zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach:

       

      a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

      - najviac dva netalentové odbory,

      - najviac dva talentové odbory.

       

      b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

       

      c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle

      ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-

      pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-

      vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/ .

       

      d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa

      uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory

      aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača -

      mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

       

      e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na

      strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia

      hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21.

      marca 2022 do 14. apríla 2022.

       

      f) Prihlášku možno podať:

      - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo

      - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch

      zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného

      zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden

      zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné

      vyhlásenie.

       

      g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

       

      • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný

      odbor alebo učebný odbor: 

      predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/ .

       

      • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky

      predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

       

      • Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov

      predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

       

      • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

      predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

       

      • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

      - predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

       

      • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. Toto potvrdenie predkladá len uchádzač s zdravotným znevýhdnením.

       

      • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní ,

      predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

       

      • Kópie vysvedčení

      predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

       

      • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

      predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

       

      Forma podania prihlášky

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

      a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

       

      b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

       

      c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

       

      d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

       

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

      a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR / od 1. januára 2022.

       

      b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

       

      c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.

       

      d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

       

      e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

       

      Stredné školy

      a) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

       

      b) Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania, žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známokz príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

       

      Prijímacie skúšky

      Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

       

      Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

      a) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

      b) Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

      Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

      c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci prešli testom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania. Sme nesmierne radi, že náš deviatak Peter Výrostko sa stal úspešným riešiteľom tohto náročného testu a dokonca obsadil druhé miesto. Gratulujeme!

     • Začiatok vyučovania

     • V pondelok 10.01.2022 sa opäť začína prezenčné  vyučovanie.

      Prosíme  rodičov, aby žiakov pred nástupom do školy pretestovali.

      Pri nástupe nezabudnite priniesť alebo cez edupage poslať  Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti.

      Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť  Školským semaforom.


      Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

      V zaužívanom režime bude fungovať aj ŠKD, školská jedáleň a krúžky.

      Veríme, že spoločnými silami zvládneme náročné obdobie, ktoré nás čaká, ukončenie prvého polroka šk.roka 2021/2022, úspešnú reprezentáciu na súťažiach a olympiádach

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia,

      pripomíname, že dotáciu na stravu od januára a školské pomôcky za II. polrok je možné získať, len za týchto podmienok, ak:

      a) rodine sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - je potrebné predložiť potvrdenie z Úradu práce

      b) rodina sa nachádza na hranici životného minima - je potrebné predložiť potvrdenie z Úradu práce

      c) ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňový bonus, resp. zvýšený daňový bonus na dieťa - je potrebné predložiť čestné vyhlásenie - Cestne_vyhlasenie.doc

      Všetky podklady sa musia predložiť škole do 10. januára 2022.

     • Výsledky Kompara

     • Ešte v decembri si ôsmaci a deviataci vyskúšali testovanie zo slovenského jazyka a matematiky pod názvom Komparo. Tu sa môžete pozrieť na tých najlepších: 

       

      Testovanie matematika:

      Samuel Szunyog 80%

      Jakub Šamko 70%

      Peter Výrostko 65%

      Nelly Jankeová 60%

      Alica Buszeková 55%

      Samo Sabo 55%

      Matúš Starších 50%

      Šimon Doša 50%

       

      Testovanie slovenský jazyk:

      Gabriela Kačmáriková 80%

      Samuel Szunyog 80%

      Peter Výrostko 80%

      Nelly Jankeová 76%

      Alica Buszeková 68%

      Jakub Šamko 64%

      Matúš Starších 60%

      Šimon Doša 60%

     • December 2021 v ŠKD

     • Každý rok je už tradíciou, že sa naše deti z ŠKD podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. S radosťou vyrábali z papiera sv. Mikuláša podľa ich predstáv, červené čižmičky, ktoré sa naplnili sladkými dobrotami. Ručne vyrobenými ozdobami sme si ozdobili okná a vianočný stromček, pod ktorým sa každý deň objavili nové hračky a spoločenské hry. Vianočnú atmosféru sme si doladili vianočným vencom, ktorý nám skrášlil triedy. Sneh nám v tomto mesiaci veľmi neprial, ale aj tak sme nelenili a snehuliakov si vyrobili. V takom chladnom počasí sme nezabudli na vtáčiky, kde nám pomohol aj zručný dedko a vyrobil nám čarovnú búdku.

     • Naša adventná cesta

     • Tohtoročný Advent sme v našej škole prešli netradičnou cestou - skladali sme puzzle. Prvý adventný týždeň boli zapojení žiaci všetkých ročníkov. Cez veľkú prestávku prichádzali dvaja žiaci za každú triedu, podľa čísel vložili do obrazu svoj kúsok skladačky. Žiakov vyberali triedni učitelia podľa jednoduchého kľúča – ako odmenu za snaživosť či dobré správanie... Zapisovali sa do zošita – na to určeného. V prvom týždni bolo veľa dohadov, čo z toho asi bude. No v druhom týždni, keď už boli v škole len žiaci I. stupňa, sa obraz začal jasne rysovať, až sa v piatok 10. decembra 2021 vďaka snaživosti detí odkryl celý obraz. Teda žiaci svojou snaživosťou poskladali puzzle – Narodenie Ježiša v Betleheme.

   • Kontakty

    • Základná škola, Haniska 290
    • 055/6930159
    • Haniska 290, 044 57 Haniska Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje