• Opätovné obnovenie vyučovania pre žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      chceli by sme Vám oznámiť, že po jarných prázdninách od 1.3.2021 bude ZŠ Haniska pokračovať v prezenčnom vyučovaní žiakov 1. stupňa a činnosti ŠKD v zmysle stanovených podmienok (platných od 8.2.2021):

      - v zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude povinný negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starší ako 3 mesiace

      - vyplnené a podpísané tlačivo ,,Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti"  žiak odovzdá v pondelok ráno triednemu učiteľovi pri nástupe na prezenčné vyučovanie ( je aj súčasťou tejto správy v prílohe, prípadne ráno pred školou bude možnosť ho vypísať, bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy)

      - organizačné zabezpečenie podmienok vyučovania žiakov, činnosti ŠKD a školského stravovania zostáva v platnosti z 8.2.2021.

      Zákonní zástupcovia môžu využiť aj elektronickú formu Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, kde môžete do prílohy nahrať aj výsledky testu.

      Vedenie školy

      Prílohy:

     • Jarné prázdniny

     •  

      Jarné prázdniny sa uskutočnia v pôvodnom termíne od 22. februára - do 26. februára 2021.

       

      O začiatku vyučovania po jarných prázdninách a podmienkach nástupu pre žiakov a rodičov na prezenčné vyučovanie vás budeme informovať po usmernení MŠVVaŠ SR podľa vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • 5. februára 2021 sa online formou uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 5. - 8. ročníka. Niektorí dokonca po prvýkrát. Naši žiaci sa s úlohami statočne popasovali. Niektorí dokonca aj s postupom na krajské kolo.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a Peťovi držíme palce! 

       

      Kategória E - 8. ročník

      Peter Výrostko - 2. miesto - 83 bodov - postupuje na krajské kolo

      Ella Palenčárová - 81 bodov - úspešná riešiteľka

       

      Kategória F- 6.-7. ročník

      Samuel Szunyog - 80 bodov - úspešný riešiteľ

      Maxim Bobko - 64 bodov - úspešný riešiteľ

       

      Kategória G - 5. ročník

      Šimon Ondočko - 50 bodov - úspešný riešiteľ

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 12.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka okresného kola, K. Kačmariková, žiačka 9.r. Olympiáda prebiehala online a pozostávala z troch častí. Prvá a druhá časť bola písomná – test, transformácia textu. Tretia časť ústna.

      Katka sa umiestnila na prvom mieste a postupuje na celoštátne kolo. Žiačku na súťaž pripravovala p. uč. Palenčárová.

      Srdečne blahoželáme!

     • Venujte nám 2% z Vašich daní

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      venujte 2% z Vašich daní pre našu základnú školu. Daň, ktorú by ste museli odviesť do štátneho rozpočtu, môžete premeniť na dar, ktorým podporíte konkrétnu organizáciu. Tak prečo nie nás? Váš dar využijeme na podporu Vašich detí, na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zviditeľnenie našej školy. 

      Vyplnené tlačivo a tiež Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania nám doručte priamo do školy do 15. apríla 2021. 

      Ďakujeme za Vašu pomoc! 

      Tlačivo na vyplnenie Vašich údajov nájdete na našej stránke na http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      od 15.2.2021 naša škola opäť prechádza na dištančné vyučovanie na 1. aj 2.stupni do odvolania podľa platného rozvrhu. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. 

       

      vedenie školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      po dohovore so zriaďovateľom školy chceme vyhovieť aj rodičom a žiakom, ktorí sú doma a chcú sa vzdelávať z domu. Od zajtra, teda od 10.2.2021, budú vaše triedne učiteľky opäť s Vami pracovať dištančne podľa platného rozvrhu.

      Kto chce a potrebuje, môže prísť do školy, tá bude otvorená ako tieto dva dni od 7,30 - 11,30 h. Po vyučovaní bude školský klub naďalej do 16,30 h.

      Bližšie informácie Vám poskytnú Vaše triedne učiteľky.

      Dúfame, že sme vyhoveli všetkým k Vašej spokojnosti

       

      vedenie školy

     • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania na ZŠ Haniska 290 od 8.2.2021

     • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania na ZŠ Haniska 290 od 8.2.2021 sme vypracovali s ohľadom na kľúčové ciele:

      - Neohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy (minimalizovať riziká)

      - Naplniť ciele jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle Školského vzdelávacieho plánu pre žiakov všetkých ročníkov 

      - Zabezpečiť prevádzku Školského klubu detí, aby sme umožnili socializáciu detí a zároveň odbremenili rodiny, vrátane zabezpečenia stravovania v školskej jedálni 

      - Dodržať ľudské práva žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov

       

      Na základe zistenia predbežného záujmu prejavilo záujem o nástup do školy 52 žiakov 1.stupňa z celkového počtu 117.

      Počas každej prestávky sa bude vetrať a preto je možné, že bude v učebniach trochu chladnejšie, ako obyčajne. Odporúčame deti obliecť do vrstiev, aby sme mohli podľa potreby obliecť-vyzliecť svetrík.

      Rozvrh hodín dostanú v pondelok v škole, v prvý deň si treba priniesť do školy všetky učebnice, pracovné zošity a písanky, peračník, prezúvky, pitie. Dňa 8.2. v pondelok ráno o 7:30 je potrebné, aby žiak/žiačka prišiel v doprovode jedného z rodičov. Zákonný zástupca pomôže s ťažkou taškou, osobne odovzdá dieťa na ranný filter pri hlavnom vchode a odovzdá „ČESTNÉ PREHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test, nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu. Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby. Ostatné dni už môžu chodiť deti bez doprovodu. Rodič si musí sledovať, kedy mu uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.Tlačivo bude zverejnené na webstránke školy a prostredníctvom edupage, takže si ho môžete vopred vytlačiť a vypísať, alebo ho podpíšete v pondelok ráno pred školou. 

      Príchod do školy-ranný filter, denný filter

      Žiaci budú prichádzať do školy medzi 7:30 a 7:40. odprevádzajúci rodič nevstupuje do budovy školy. Aj pri stretnutiach rodičov pred školou odporúčame dodržiavať bezpečné vzdialenosti. Žiakovi/žiačke po vstupe do školy bude bezdotykovým teplomerom odmeraná orientačne teplota a vydezinfikované ruky bezkontaktnou dezinfekciou. Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.

      Oblečenie a desiatovanie

      Upravujeme aj „režim desiatovania“. Ráno majú prísť do školy deti naraňajkované. Chceme minimalizovať skladania rúšok v interiéri, preto nebude možné, aby deti desiatovali podľa chuti, hocikedy (bežne im to umožňujeme, hlavne, ak povedia, že ráno doma nejedli). Desiatovať sa bude o cca 9:30 v lavici na svojom mieste. Deti budú mať čerstvo umyté alebo vydezinfikované ruky. Prosíme rodičov, aby nebalili deťom desiate, ktoré sa musia jesť „komplikovane“, napríklad nakrájané ovocie z boxu a pod. V tomto období bude vhodnejšie napr.: banán. Pitie im nachystajte do fľaše, tak ako ste zvyknutí.

      Rozvrh a vyučovanie

      Žiaci 1.stupňa sa budú učiť podľa dočasného upraveného rozvrhu v rovnakom čase od 7:50 do 11:30, každý deň 4 vyučovacie hodiny. V prvý deň si donesú do školy všetky učebnice a zošity. Rozvrh hodín bude flexibilný, bude sa prispôsobovať aktuálnym potrebám žiakov a pedagógov. Domáce úlohy budú učitelia zadávať s ohľadom na tieto skutočnosti.

      Odchod zo školy (nedružinári)

      Po skončení vyučovania o 11:30 si rodič alebo ním poverená osoba prevezme dieťa na školskom dvore. Ak bude žiak odchádzať domov bez sprievodu, je potrebné to oznámiť triednej učiteľke.

      Školská jedáleň- obedy

      Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 8.2.2021 žiakom 1.stupňa, ktorí zároveň navštevujú ŠKD. Tieto deti pôjdu na obed v doprovode vychovávateľky v stabilných skupinách, ktoré sa nebudú v rámci týždňa meniť. Obedovať sa bude počas 5. vyučovacej hodiny. Prví na obed pôjdu tí, ktorí pôjdu domov – nedružinári. Škola nahlásila do ŠJ predbežný orientačný počet stravníkov. Je potrebné, aby ste cez edupage alebo telefonicky 055/6930 159 u pani vedúcej Jelčovej odhlásili dieťa z obeda najneskôr do 7,50 hod.

      Školský klub detí

      Prosíme rodičov, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke, prípadne máte home office alebo dokážu zabezpečiť stráženie detí iným spôsobom, aby v tomto období zvýšeného rizika deti do školského klubu neprihlasovali. Keď sa budú zlepšovať po týždňoch ukazovatele šírenia vírusu, môžeme postupne priberať ďalšie deti. Nezabudnite na vhodné oblečenie a obuv. Deti si treba vyzdvihnúť najneskôr do 16:30.

      Rúška

      Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok. V jednom prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa. Odporúčame minimálne chirurgické s drôtikom okolo nosa, alebo respirátor typu FFP2. V núdzovom prípade dieťaťu rúško vymeníme, aby sme ochránili ostatných.

      Pedagogickí, nepedagogickí a odborní zamestnanci školy

      Počas práce budú mať všetci zamestnanci respirátory typu FFP2 a podľa uváženia aj ochranné rukavice, štít. Všetci zamestnanci budú disponovať negatívnym testom, v zmysle aktuálnych pokynov.

      Dezinfekcia i upratovanie

      Priestory školy sa budú 2 krát denne čistiť, vrátane dezinfekcie záťažových povrchov (kľučky, lavice, toalety). K dispozícii bude bezkontaktná dezinfekcia rúk, mydlo a papierové utierky. Po vyučovaní budú priestory (triedy, chodby, jedáleň) vydezinfikované germicídnym žiarením. 

     • Pokyny k nástupu žiakov od 8. februára 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      - 1.stupeň Základnej školy prechádza od 08.02.2021 na prezenčnú formu vyučovania. Podmienkou je test zamestnancov a jedného zákonného zástupcu.

      - 2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania

       

      V pondelok 8. februára nastupujú do školy žiaci 1.-4. ročníka. Aby sme návrat do škôl bezproblémovo zvládli, je potrebné dodržať tieto kroky: 

      1. Pri nástupe žiaka do školy sa požaduje, aby aspoň jeden z rodičov bol pretestovaný.

      2. Žiaci, ktorí dovŕšili vek 10 rokov, sa testovať nemusia, je to na rozhodnutí rodiča.

      3. Platnosť výsledku testu je 7 kalendárnych dní. 

      4. Pri nástupe je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je tiež platné 7 kalendárnych dní.

      5. Potrebné tlačivo – čestné vyhlásenie – je súčasťou prílohy. Vyhlásenie je možné vytlačiť, vypísať doma a priniesť do školy alebo vypísať pri príchode do školy.

      6. Je na rozhodnutí rodiča, či dieťa nastúpi do školy. Ak žiak nenastúpi, v tom prípade dieťa ostáva v dištančnej forme vzdelávania a úlohy budú žiakovi zadávané prostredníctvom Edupage. Rodičom v tom prípade nebude preplácaná tzv. pandemická OČR.

      7. Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú pred školou, ale odchádzajú domov.

      8. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu po nástupe 8.2. nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť tr. uč. telefonicky, prípadne mailom.

      9. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

       

      Príloha: 

      1. Čestné vyhlásenie k nástupu do školy http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Online formou prebehol v januári 69. ročník Matematickej olympiády. Zúčastnila sa ho aj naša žiačka 9. ročníka Katarína Kačmáriková. S náročnými úlohami sa popasovala statočne. Hoci o jeden, jediný bodík jej ušlo víťazstvo, Katka obsadila krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme všetko dobré. Katka postupuje aj na kraj.