• Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania

      Rovnako určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy. Viac informácií v dokumente - Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf

     • Náš odborný tím Vám je k dispozícii online

      • V týchto dňoch Vám naša škola poskytuje aj odbornú pomoc 

       - školská psychologička

       Mgr. Saskia Kováčová 

       kovacovasaskia@gmail.com

       - sociálny pedagóg

       Mgr. Jaroslav Gorej

       jarogorej@gmail.com

        

       Neváhajte  nás kontaktovať, ak máte akýkoľvek problém, otázku. Radi Vám poskytneme informácie, vypočujeme, dáme radu. Dnes môžu mať žiaci obavu z výučby online, či to zvládnu. Mnohým chýba kontakt s kamarátmi, nemôžu ísť von. Sme tu pre Vás naďalej.  

     • Oznamy

     • Milí rodičia, nový minister školstva Branislav Gröhling dnes po rokovaní vlády oznámil, že vyučovanie sa prerušuje až do odvolania. Toto usmernenie nadobúda platnosť 30.3.2020. Úplne sa ruší Testovanie 9.

      Ďalšie dôležité termíny: 

      - prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája. Potvrdenie od lekára nebude potrebné. 

      - prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

      - zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou.

      Elektronickú prihlášku získate tu: https://haniskaskola.edupage.org/register/.  O presných termínoch zápisu Vás budeme včas informovať. 

      Prosíme, aj naďalej sledujte stránku školy. 

     • Oznam pre žiakov a rodičov 9. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom a rodičom 9. ročníka, že vzhľadom na danú situáciu sa podpisovanie prihlášok nebude realizovať zajtra, ale až po usmernení Ministerstva školstva v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať

      Ďakujeme za pochopenie. 

     • Zákaz prenajímania školských priestorov

     • Riaditeľka ZŠ Haniska oznamuje, že nebude prenajímať telocvičňu pre verejnosť z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení, koronavírusu Covid-19 SARS-CoV 20.

      Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska sa riadi usmernením hlavného hygienika SR usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa obce Haniska. Rušia sa všetky spoločné podujatia a akcie do odvolania.

     • Zrušenie všetkých akcií okrem Zápisu do 1. ročníka

     • Riaditeľka školy informuje rodičov a žiakov školy, že od dnešného dňa ruší všetky akcie (turnaje, Hviezdoslavov Kubín, výlety, exkurzie, Deň otvorených dverí,...) až do odvolania. O náhradných termínoch Vás budeme vopred informovať. Zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 3.-4.apríla, platí.

      Prosíme však rodičov, aby z bezpečnostných dôvodov využili radšej elektronickú prihlášku zápisu dieťaťa, ktorú nájdete tu: https://haniskaskola.edupage.org/text5/

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Dôležitá informácia pre rodičov a zamestnancov školy

     • Usmernenie - opatrenia voči šíreniu prenosných ochorení

      Odporúčanie WHO

      Z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných
      ochorení (koronavírusu) na základe odporúčaní Regionálneho úradu
      verejného zdravotníctva v Košiciach žiadame rodičov
      a zamestnancov, aby dodržiavali nasledujúce opatrenia:

      - ak sa u žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky
      ochorenia, okamžite navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu
      cestovateľskú anamnézu (nebol v zahraničí);

      - v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo
      zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma
      a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na
      t. č.: 0918 389 841
      .

      Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

      1) Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. 

      2) Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom. 

      3) Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky

      4) Mäso a vajíčka dôkladne prevarte. 

      5) Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. 

     • Jarné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje, že od pondelka do piatku, teda od 2. marca do 6. marca 2020 sú jarné prázdniny. Riadne vyučovanie začína v pondelok 9. marca 2020.

     • Venujte nám 2% z Vašich daní

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      venujte 2% z Vašich daní pre našu základnú školu. Daň, ktorú by ste museli odviesť do štátneho rozpočtu, môžete premeniť na dar, ktorým podporíte konkrétnu organizáciu. Tak prečo nie nás? Váš dar využijeme na podporu Vašich detí, na skvalitnenie vyučovacieho procesu a zviditeľnenie našej školy.

      Tlačivo na vyplnenie Vašich údajov si môžete stiahnuť tu: >>>Tlačivo 2%<<<

      Vyplnené tlačivo a tiež Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania nám doručte priamo do školy do 17.apríla 2020. Ďakujeme za Vašu pomoc! 

     • Výsledky volieb do Rady školy na roky 2020-2024

     • V tajných voľbách konaných dňa 27.2.2020 za členov Rady školy za rodičov žiakov boli zvolení:

      1. Denisa Dzurová

      2. Mgr. Marianna Šamková

      3. Lenka Kuzmová

      4. Henrieta Džubarová

      V tajných voľbách konaných dňa 25.2.2020 za členov Rady školy za pedagogických zamestnancov boli zvolení: 

      1. Mgr. Ľubomíra Gromová

      2. Mgr. Zuzana Gavulová

      V tajných voľbách konaných dňa 25.2.2020 za členov Rady školy za nepedagogických zamestnancov bola zvolená: 

      1. Ing. Jana Beliová

      Srdečne blahoželáme!!!

     • Deň otvorených dverí

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 26. marca 2020 od 7.50 hod do 14.00 hod.

      Pripravili sme pre Vás:

      -     prehliadku priestorov školy

      -     prácu žiakov na vyučovacích hodinách cez interaktívne tabule

      -     prácu žiakov v krúžkovej činnosti-    využitie popoludňajšieho času v školskom klube

      PLAGÁT K DOD