• Oznam o zmenách organizácie vyučovania

     • Od pondelka, 15. júna 2020, už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine.

      Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

      Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.

      Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

     • Rozhodnutie o prijatí

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom k tomu, že došlo ku kontrole a doplneniu  údajov, ktoré boli potrebné k tomu, aby sme mohli pripraviť rozhodnutie  o prijatí dieťaťa do našej Základnej školy, by sme Vám chceli oznámiť, že  v stredu 10.6.2020 alebo štvrtok 11.6.2020 v čase od 8,00-13,00 h. si môžete prevziať rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej Základnej školy na vedení  školy.

       

      So sebou si treba doniesť :

       

      -        Občiansky preukaz zákonného zástupcu

       

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

       

      Vedenie školy

     • Kritériá hodnotenia počas mimoriadnej situácie COVID-19 v školskom roku 2019/2020

     • Predmetové komisie a metodické združenie prerokovali a schválili návrh na kritériá v tomto znení:

      1. – 4. ročník :  Žiak/žiačka sa zapájal/a do vyučovacieho procesu a v rámci svojich možností priebežne vypracovával/a zadané úlohy.

      5.-9. ročník

      ·        Žiak/žiačka  sa zúčastňoval/a na  dištančnom vzdelávaní podľa svojich možností (email - Edupage, iné výukové programy – pracovné listy), prípadnú neúčasť zdôvodnil/ospravedlnil.

      ·        V rámci svojich zručností  a vedomostí riešil/a zadané úlohy, vypracovával/a pracovné listy, dodržiaval/a pokyny učiteľa.

      ·        Svoju prácu zdieľal/a jemu prístupnou formou, reagoval/a na spätnú väzbu vyučujúceho.

        Ak sa zo subjektívnych príčin žiakovi/žiačke nepodarí splniť určené kritériá, žiak/žiačka môže byť pred záverečným hodnotením preskúšaný/á. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

     • Doplnenie informácii o zápise do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom k tomu, že od 1.6.2020 sme otvorili Základnú školu je možné vykonať kontrolu údajov, prípadne ich doplnenie k zápisu Vášho dieťaťa do 1.ročníka. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa v stredu 3.6.2020 alebo štvrtok 4.6.2020 v čase od 8,00-13,00 h. dostavili na kontrolu daných údajov na vedenie školy. Až po tejto kontrole bude možné vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej Základnej školy.

      So sebou si treba doniesť :

      -        Rodný list dieťaťa

      -        Občiansky preukaz zákonného zástupcu

       

      Kto nedal na zápise požadované doklady, treba aj tie doniesť prípadne vypíšete tu v škole (požadované dokumenty máte v prílohe, prípadne na stránke školy) :

      -        Informovaný súhlas

      -        Splnomocnenie

      -        Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

      -         Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

       

      Ďakujeme za spoluprácu

       

      a tešíme sa na Vás

       

      s pozdravom

      vedenie školy