• Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

    • Vážení rodičia,

     Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín zápisu detí do prvého ročníka základnej školy, dovoľujeme si sprostredkovať Vám niekoľko informácií a ponúknuť užitočné odkazy na stránky, kde sa môžete dozvedieť viac.

     Zápis sa uskutoční v termíne:

     od 09.4.2021 do 10.4.2021

      


     Na zápis si prosím doneste:

     - občiansky preukaz

     - rodný list dieťaťa

     V súvislosti s prípravou zápisu do 1. ročníka môžete využiť možnosť vyplniť prihlášku aj elektronicky.

     Potrebné dokumenty si môžete stiahnuť tu:

     Informovaný súhlas: Dokument vo worde alebo Dokument v pdf

     Splnomocnenie: Dokument vo worde alebo Dokument v pdf

     Žiadosť o prijatie do 1. ročníka: ziadost_o_prijatie_dietata_do_1._rocnika docx alebo Dokument v pdf

     Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova: prihlaska_na_predmet_nabozenska-eticka_vychova_na_skolsky_rok_2021_2022.docx

     Plagát k zápisu: 

      

     Video o našej škole:

      

     Následne je potrebné priniesť ju vytlačenú a podpísanú zákonnými zástupcami spolu s občianskym preukazom zákonného zástupcu a rodným listom dieťaťa na zápis, ktorého sa zúčastníte spoločne s dieťaťom a srdečne Vás naň pozývame.

     Zároveň Vám prajeme, aby Vaše dieťa v škole prežilo chvíle plné poznania, tvorivosti, nových priateľstiev a zážitkov.

                                                                                                   Kolektív pedagógov ZŠ Haniska 290

      

      

     Prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky

     Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta príslušného kalendárneho roka šiesty rok života,  do prvej triedy základnej školy. 

     Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa Zákona o výchove a vzdelávaní.

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole počas zápisu, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, pričom miesto a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným nariadením.

     Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

       1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
       2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakt zákonných zástupcov

     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.


      

     Formy osobitného plnenia školskej dochádzky – vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky

     Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – v škole mimo územia SR – sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt, vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace. V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na Slovensku, pokiaľ tu má trvalý pobyt.

     O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) školského zákona  rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy

     na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

     V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie:

       1. meno, priezvisko a bydlisko žiaka
       2. rodné číslo žiaka
       3. adresu bydliska v zahraničí
       4. názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa

     https://haniskaskola.edupage.org/a/informacie-k-zapisu-do-1-rocnika

     ziadost_o_studium_v_zahradnici.docx  alebo ziadost_o_studium_v_zahradnici.pdf

     Zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).

     (Doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu, ktorý sa predkladá riaditeľovi kmeňovej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu – sa nevyžaduje v oficiálnom preklade do slovenského jazyka.)

     Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice.

     Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) Zákona o výchove a vzdelávaní, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka  uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

     Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e) Zákona o výchove a vzdelávaní, vykonajú skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.

     Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

     Komisionálne skúšky vykoná žiak z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis – učivo venované Slovenskej republike, národným dejinám a pod.). Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.

     Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

     Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.

      https://www.minedu.sk/

     Školská zrelosť

     Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Znamená takú zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá predstavuje odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa a emocionálnu stabilitu.

     http://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/skolska-zrelost-pripravenost-dietata-na-skolu

     Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky – zmena od 01/2021

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 3 – znenie od 1.1.2021).

     Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 4 – znenie od 1.1.2021).

     Predčasné zaškolenie dieťaťa

     Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je však  povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania (Zákon 245/2008 Z.z., § 19, ods. 4 – znenie od 1.1.2021).